Johtamisen kehityksen Heikki Lauronen kysyi minulta, miksi yritysten kotisivut eivät juuri puhuttele asiakasta ja ne yleensä tehdään markkinointilähtöisesti. Kotisivut toimivat sähköisenä esitteenä, joissa ei hyödynnetä nykyaikaisia, asiakaspalvelua parantavia ratkaisuja. Mitä tälle voitaisiin tehdä ja onko webstrategian laatiminen yritysten kannalta oikeasti olennaista?

Yritys laatii yleensä IT-strategian ja se on osana isompaa liiketoimintastrategiaa. Voiko tai kannattaako organisaatiolla olla vielä erillinen webstrategia? Mielestäni ehdottomasti kannattaa ja webstrategian tulee näin olla suunnitelma yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Kaikessa tässä pitää ottaa huomioon strategiset liiketoimintatavoitteet pitkällä tähtäimellä. Yrityksen, koko toimialan ja asiakkaiden tulee olla valmiita uusille ideoille. Mikäli näin ei ole, niin nykyisen toimintamallin suuri muuttaminen voi pahimmassa tapauksessa heikentää yrityksen kannattavuutta ja saatetaan jopa menettää asiakkaita.

On hyvä havaita, että webstrategiaa ei voi tehdä samalla mallilla kaikille organisaatioille. Webstrategian merkitys ja laajuus, sekä sen kyky vaikuttaa jokapäiväiseen liiketoimintaan ja tuottavuuteen vaihtelee paljon eri toimialoilla. Itse yrityksen valmius sähköisen liiketoiminnan mukanaan tuomaan muutokseen tulee yhä tärkeämmäksi tekijäksi. Webstrategian kehittämisessä pitää olla jalat maassa ja kuitenkin pitäisi samaan aikaan ennakkoluulottomasti tarkastella kaikkia sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Mielestäni merkittävä syy, miksi webstrategian laadinta on yritykselle tärkeä, on yrityksen nykyisen sekä ennen kaikkea tulevan kilpailukyvyn varmistaminen. Organisaatio tarvitsee myös varmuuden ja yhteisen ymmärryksen siitä, mihin menestyminen tulevaisuudessa perustuu, sekä miten voidaan erottua kilpailijoista teknologian keinoin esimerkiksi myynnissä ja markkinointiviestinnässä.

Tutkimusten perusteella suuri osa tuoteinnovaatioista on onkin alkujaan peräisin nimenomaan asiakkailta. Asiakkaat myös tuovat painetta yritykselle kehittää verkkopalveluja edelleen. Tuotekehitystoiminnan avaamista asiakkaiden suuntaan pidän erityisen myönteisenä suuntana ja uskon siinä olevan suuren mahdollisuuden yritykselle luoda yhä parempia tuotteita ja palveluja.

Yritysten panostukset sähköiseen liiketoimintaan ovat siis varsin usein myyntivetoisia ja strategisen suunnittelun muut segmentit jäävät tällöin taka-alalle. Tässä riskinä on, että toimintaa pyritään tehostamaan pelkästään verkon avulla ja se saattaa johtaa fyysisten tapaamisten vähenemiseen ja sitä kautta asiakkailta saatavat arvokkaat vinkit tuotekehitykseen vähenevät. Liiketoimintastrategian yhteys sähköiseen liiketoimintaan on nykypäivänä perusedellytys yrityksen menestykselle. Tämän yhteyden tunnistaminen ja käytännön toteuttaminen on keskeinen osa koko webstrategiaa. Pohjimmiltaan webstrategian kehittämisessä on kyse hyvästä johtamisesta ja organisaation kyvystä reagoida muutoksiin.